Närmare 200 fågelarter på Eriksberg

Ett rikt fågelliv i vilt- och naturparken

199 fågelarter har noterats på Eriksberg inklusive Eriksbergs stränder. Av dessa är mellan 90 - lite drygt 100 arter mer eller mindre regelbundet häckande. Kunskapen grundar sig på flera olika inventeringar som har genomförts och genomförs. Spontana observationer görs också. Eftersom vi lever i förändringens tidevarv, kommer någon eller några arter att försvinna och nya komma till. 

december 2018